Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych na niniejszej stronie internetowej www.sukces.pl, PROMNET Jacek Wiśniowski z siedzibą ul. Starzyńskiego 19, 39-200 Dębica, NIP: 8721263780, REGON: 691738555 (zwana dalej Administratorem).
 2. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu:
  2.1. wykonania usługi z powodu której zostały ode przekazane Administratorowi,
  2.2. umożliwienia zawarcia i wykonania umowy, której osoba udzielająca danych jest stroną,
  2.2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia roszczeń przez którąkolwiek ze stron stosunku prawnego,
  2.4. wykonania obowiązków zarówno administracyjnych i skarbowych oraz wszelkich innych norm przepisów powszechnie obowiązujących ciążących na Administratorze,
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  3.1. podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową, jak również szeroko pojmowaną obsługą klienta w ramach struktur Administratora jak również na zlecenie Administratora;
  3.2. podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych jak również wszelkich procesów informatycznych;
  3.3. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym w zakresie ich kompetencji jak również w wyniku wykonania obowiązków prawnych i uprawnień Administratora;
  3.4. podmiotom współpracującym jak i osobom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez PROMNET Jacek Wiśniowski danych osobowych jest:
  5.1. podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą w celu zawarcia umowy jak również później w celu jej wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Państwo jesteście stroną,
  5.2. wypełnianie obowiązków prawnych zarówno względem Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego jak i wszelkich innych organów administracji publicznej w tym związanych z płaceniem podatków, prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  5.3. prawnie uzasadniony interes PROMNET Jacek Wiśniowski w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń względem klienta (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 6. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów praw i wolności Klienta lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 8. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom, współpracownikom i osobą z którymi mamy zawarte różnego rodzaju umowy cywilnoprawne w oparciu o umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.
 9. Ponadto informujemy, iż zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Nadto zaś wskazujemy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.